Derneğimiz

Derneğimiz

İzmir Multipl Skleroz Derneği, -İMSD- 1988 yılında Multipl Skleroz'lu hasta ve yakınları, gönüllüler, konuya ilgi duyan doktor, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanları, hukukçular ve diğer ilgili kişilerce kurulmuştur

Yazının devamı
Anasayfa Geri Dön

Dernek Tüzüğü

İZMİR MULTİPL SKLEROZ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- İzmir Multipl Skleroz Derneği (İMSD) , bilimsel ve sosyal bir dernek olup merkezi

Narlıdere İzmir'dedir.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BULUNACAĞI

ETKİNLİKLER

Madde 2-a) Derneğin amacı; Multipl Sklerozu (MS) topluma tanıtmak, hastalığın

toplumumuzda rastlanış sıklığını belirlemek, hasta ve üye ailelerine hizmet vermek, gerekli

fonları sağlayarak Multipl Skleroz?un erken tanı ve tedavisi konusunda bilimsel araştırmalar

yapmak, bu konudaki yenilikleri üyelerine duyurmak, yurt dışındaki Multipl Skleroz

Dernekleriyle ilişkiler kurarak yardımlaşmaktır. Bu amaçla Medeni Kanunun 91, 92.

maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu uygulanır.

 b ) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için etkinlikte bulunacağı konular;

            (1) Multipl Skleroz ile ilgili hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, laborant,

teknisyen, hemşire, diyetisyen gibi teknik ve idari personeli, hasta üye ve yakınlarını

bünyesinde toplamak.

            (2) Genel sağlık kurallarına ve modern tıbbın gereklerine uygun olarak hastalığı

önleyici tedbirleri araştırmak ve bu imkanların bütün memlekette yaygın bir şekilde

kullanılmasını sağlamak.

            (3) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Tıp Fakülteleri, Milli Eğitim Bakanlığı, diğer

özel ve tüzel sağlık kurumları ve mahalli ve mülki teşkilatlarla işbirliği yaparak hastalığın

sıklığını belirlemek.

            (4) Halk sağlığını korumak ve tedavi amacıyla üyelerinin hastalıklarında teşhis, tedavi,

bakım, kontrol ve rehabilitasyonlarını sağlayacak hastane, dispanser, laboratuvar gibi sağlık

kurumları açmak ve işletmek, vakıf kurmak, kurulmuş vakıflarla işbirliği yapmak.

            (5) Fakir ve bakıma muhtaç Multipl Sklerozluların bakım ve tedavilerini yapmak

üzere imkan dahilinde tıbbi ve sosyal yardımlarda bulunmak. Derneğimizce kurulacak eğitim

ve sağlık tesislerinde en az %10 kapasiteyi maddi imkanı olmayanlara tahsis etmek.

            (6) Hastalığı tanıtmak, koruyucu önlemleri araştırmak, tedavi etmek, rehabilitasyonu

sağlamak amacıyla gerekli hekim, psikolog, laborant, teknisyen, hemşire, diyetisyen ve sosyal

hizmet uzmanlarının yurt içi ve yurt dışı eğitimini sağlayacak tertip ve tedbirleri almak.

(7) Hastalığın tanınması amacıyla gerektiğinde yabancı uzmanların da katılımı ile yurt

içi kongre, seminer, Multipl Skleroz günleri, konferans, kurs, sergi düzenlemek ve bu konuda

ilgili kamu kuruluşları özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

            (8) Multipl Skleroz konusunda dergi, broşür, gazete, posta kartı, radyo ve televizyondan

yararlanmak suretiyle gerekli yayınlarda bulunmak, eğitici ve öğretici çalışmalarda bulunmak.

Bu amaçla 5253 sayılı Dernekler Kanunu uygulanır.

(9) Fakir hastalara yardım ve hastalıkla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla

balo, çay,  sergi, kermes, piyango, yemek, piknik, gezi, gibi sosyal çalışmalarla yurt içi ve

yurt dışından bağış toplamak, dernekler kanunun bu konu ile ilgili yasal işlemler yerine

getirilmek koşuluyla bağışların bu gayeye yönelik sarfını sağlamak.

(10) Türkiye?de kurulacak diğer Multipl Skleroz dernekleri ve kamu yararına çalışan

aynı amaçlı diğer derneklerle karşılıklı işbirliği ve yardımlaşmada bulunmak ve gerekli

yerlerde şube açmak.

(11) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla

iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

(12) Derneğin yukarıdaki amaçları için kullanılacak her türlü taşınır malın yurt içinden

ve yurt dışından yine aynı amaçla gerekli taşınmaz mallarını bağış ve satın alma yolu ile

temin etmek. Bu amaçla 5253 sayılı Dernekler Kanunu uygulanır. Tüzükte gösterilen amaçları

gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyetlerde bulunmak ve yurt dışında şube açmak.

Amaçlar doğrultusunda uluslararası alanda işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde,

Bakanlar Kurulu?nun izniyle yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak

katılmak.  

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 3-Derneğin ilk kurucularının hepsi TC. uyruklu olup kimlik bilgileri aşağıda

belirtilmiştir.

 

Adı soyadı              : Egemen İDİMAN

Baba adı                 : Ömer

Doğum yeri, tarihi : Kütahya 1950

Mesleği                  : Profesör Doktor

Ev adresi                : İnönü Caddesi  No: 817/6 Poligon İZMİR

 

Adı soyadı             :  Yaşar Nuri URAL

Baba adı                 :  İbrahim

Doğum yeri, tarihi :  1930 Doğu Beyazıt

Mesleği                  :  Emekli Albay

Ev adresi                :  1764 Sokak No:43/1 Karşıyaka İZMİR

 

Adı soyadı             :  İsmail Turgut KEBAN

Baba adı                 :  Mehmet Rıza

Doğum yeri, tarihi :  1959 Arapkir Malatya

Mesleği                  :  Muhasebeci

Ev adresi                :  2930 Sokak No:18/ B Bozyaka  İZMİR

 

Adı soyadı             : Mehmet TAKYACI

Baba adı                 : İsmail Necati

Doğum yeri, tarihi : 1958 Çankırı

Mesleği                  :  Diş Hekimi

Ev adresi                :  348 Sokak No:21/17 Hatay İZMİR

 

Adı soyadı             :  Sadi CAN

Baba adı                 : Yusuf 

Doğum yeri, tarihi :  1958 Arapkir MALATYA

Mesleği                  :  Avukat

 

Adı soyadı             :  Hare KOÇ

Baba adı                 :  Hikmet

Doğum yeri, tarihi :  1957 Eskişehir

Mesleği                  :  Serbest

Ev adresi                :  1783 Sokak No:46/6 Karşıyaka  İZMİR

 

Adı soyadı             :   Halime ÜNAL

Baba adı                 :  Murat

Doğum yeri, tarihi :  1940 Ardahan

Mesleği                  :  Emekli Öğretmen

Ev adresi                :  Eğitimciler Sitesi Blok 4 No:7 Yeşilyurt İZMİR

 

Adı soyadı             :  Ahmet Nadir ŞALVARLILAR

Baba adı                 : Cemal

Doğum yeri, tarihi : 1947  İzmir

Mesleği                  : Emekli

Ev adresi                : Basın Sitesi 166 Sokak No:17/11  İZMİR

B. Yönetim Kurul gazete ilanından itibaren en geç 6 ay içinde toplanmak zorundadır.

DERNEK ÜYELİĞİ

Madde 4- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olan herkes

derneğe üye olabilir. Derneğe üye olmak isteyenler, derneğe başvurur ve üye giriş formunu

doldurur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul

veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak

zorundadır. Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Dernek

kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir.

ÜYELERİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Madde 5-  Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üyelikte kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa

hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahip olup tüzükte gösterilen organlara seçilir ve

organlarda görev alabilirler.  Ayrıca Genel Kurulu, olağan üstü toplantıya çağırma hakları

vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 

Dernek üyeleri dernek amaçları doğrultusunda etkinlik göstermek ve üye ödentisini ödemekle

yükümlüdür.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA, ÇIKMA

Madde 6- Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararına uymayanlar, derneği yetki almaksızın

vecibe altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler ve yasalarca yasaklanmış diğer faaliyette

bulunanlar Yönetim Kurulu kararıyla dernekten çıkarılırlar. Yüklendiği ödentiyi vaat ettiği

dönemler içinde ve haklı bir neden olmaksızın ödemeyen bir üyeye yazılı bir hatırlatma

yapılır. Yazıya rağmen birikmiş borcunu vermeyen üyenin üyeliğine Yönetim Kurulu kararı

ile son verilir. Üye kayıt defterinden kaydı silinir. Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar dernek

malları üzerinde hiçbir hak iddia edemezler. Bu üyelerin Genel Kurula itiraz hakları vardır.  

İsteyen üye üyelikten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten çıkma isteği derneğe yazılı

olarak bildirilir. Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak

bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ

Madde 7- Aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde üyelik yönetim kurulu

tarafından düşürülür.

a)      Üyenin ölmesi

b)      Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması ya da üyeliğe ilişkin yasal koşulların

sonradan yitirilmesi.

ONURSAL ÜYELİK

Madde 8-Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için önemli ölçüde maddi ve manevi yardımda

bulunanlar veya fiilen üstün çalışma ile derneğe hizmette bulunanlar ve yüklendikleri

görevleri nedeniyle derneğe üye olmayanlar yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı

ile derneğe üye yapılırlar.

DERNEĞiN ORGANLARI

Madde 9-Derneğin organları şunlardır;

                        a) Genel Kurul

                        b) Yönetim Kurulu

                        c) Denetleme Kurulu

GENEL KURUL KURULUŞU

Madde 10- Derneğin en yetkili organı Genel Kuruldur. Genel Kurul tüm üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI ZAMANI VE ŞEKLİ

Madde 11- Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Yönetim Kurulu dernek

tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula

katılacak üyeler, en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede

duyurularak toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı

yapılmazsa, ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa; bu durum, geri bırakma nedenleri de

belirtilmek suretiyle, toplantı duyurusunun yapıldığı gazeteye ikinci bir duyuru verilerek

üyelere duyurulur. İkinci toplantının ileri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde

yapılması zorunludur. Üyeler; ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden

çağrılır. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geriye bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 12- Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde

yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 13- Genel Kurul,  katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği

ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması

sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu

toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az

olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ 

Madde 14- Dernek Genel Kurul Toplantıları, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca hazırlanan listedeki adları karşısına imza

koyarak toplantı yerine girerler.

13. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve

toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri

tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan vekili ve yazman

seçilir. Toplantı gündemi Genel Kurul Başkanına aittir. Yazmanlar, toplantı tutanağını

düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim

Kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 15- Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.  Ancak

toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların

gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULDA OY VERME

Madde 16- Derneğin tüm üyeleri Genel Kurula katılabilir ve oy kullanabilirler. Genel

Kurulda tüzük değişikliği ve derneğin feshi dışındaki kararlar derneğe katılan üyelerin salt

çoğunluğu ile alınır.  Dernek organlarının seçimi gizli oy, açık sayım ile yapılır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17- Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a)      Dernek organlarını seçmek.( Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu)

b)      Dernek tüzüğünü değiştirmek.

c)      Dernek Genel Kurulunca seçilen organların raporlarını incelemek, aklanmayanlar

için dava açmaya yetki vermek.

d)      Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul

etmek.

e)      Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, satılması, bağışlanması ya da

devredilmesi konularında yönetim kuruluna yetki vermek.

f)        Derneğin kendi amacına uygun faaliyet gösteren bir federasyona katılması veya

ayrılmasına karar vermek.

g)      Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya

kuruluşlara üye olarak katılmasına  ya da ayrılmasına karar vermek.

h)      Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak.

i)        Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.

j)        Derneğin feshine karar vermek.

k)      Dernekler yasası ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen

görevleri yerine getirmek.

l)        Medeni Kanunun 80. Maddesi doğrultusunda üyeliğe kabul veya üyelikten

çıkarma hakkında son kararı vermek ve diğer bir organa verilmemiş olan işleri

görmek

m)    Genel Kurul, derneğin organlarını denetler ve haklı sebepler bulunursa, her zaman

için görevden alabilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 18- Dernek olağan Genel Kurulu iki yılda bir Mayıs ayında toplanır. Yönetim ya da

Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği

üzerine, Genel Kurul olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine,

Yönetim Kurulu, Olağanüstü Genel Kurul?u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme

Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh

hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu

toplantıya çağırmakla görevlendirir.

KARARIN İPTALİ

Madde 19- Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan Genel Kurul

kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıda hazır

bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve herhalde karar

tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı dernek iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası

açılamaz. Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar

saklıdır.

YÖNETİM KURULU

Madde 20-Yönetim Kurulu; 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca

iki yıl için ve gizli oyla seçilir.

            Asil üyelikte boşalma olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmelerinden sonra, üye

tam sayısının yarısından aşağı düşerse, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 84. maddesi hükmü

uygulanır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)      Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, bu doğrultuda kararlar almak

ve bunları uygulamak.

b)      Derneği temsil etmek ya da bu konuda kuruldan bir ya da birkaç üyeye yetki

vermek.

c)      Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek

döneme    

      ilişkin bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

d)      Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak. Genel Kurul  

toplantılarının gündemini hazırlamak.

e)      Dernek organlarının seçimi genel kurula aittir.

f)        Derneğin amacına uygun olarak toplantı ve gösteriler düzenlenmesine ya da aynı

amaçla başka derneklerce düzenlenen toplantılara katılmasına karar vermek

g)      Yasal işlemler yerine getirilmek koşuluyla bildiri yayınlamak ve dağıtmak.

h)      Derneğe onursal üye olabilecek kişilerin durumlarını saptamak ve genel kurulun

onayına sunmak.

i)        Genel kurul kararlarını yerine getirmek.

j)        Yasadan, dernek tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan diğer

çalışmaları yapmak.

k)      Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün

içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

l)        Dernekler gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararıyla şube açabilirler. Bu

amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu,

şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli

belgeleri verir. Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri

oturmakta olmaları zorunludur. Şube kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli

belgeler, yönetmelikte gösterilir.

m)    Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya üçüncü kişiye verebilir.

Yönetim kurulu toplantısı ve görev bölümü;

            Yönetim Kurulu ayda bir olağan ve ayrıca başkanın ya da Yönetim Kurulu

üyelerinden üçünün çağrısı üzerine her zaman olağanüstü toplanır.

            Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman

seçer. Başkan, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder, Yönetim Kuruluna başkanlık eder,

gerektiğinde dernek adına demeç verir.

 Sekreter, derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Başkanın yokluğunda onun

görevlerini yapar ve yetkilerini kullanır.

Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar.

DENETLEME KURULU KURULUŞU

Madde 21- Denetleme Kurulu; üç asil, üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, genel kurulca iki yıl için gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma

olduğu takdirde yedek üyeler sırasıyla göreve çağrılır.

            Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra,

üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya

denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde

dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak

dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla

görevlendirir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22- Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca yürütülen bütçe uygulamasını ve

harcamaları denetler. Denetleme Kurulu üç ayda bir toplanır. Dernek hesaplarını ve ilgili

defterleri inceler. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında

Genel Kurula sunar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 23- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen 30 gün içinde yönetim

ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul

Sonuç Bildirimi (Ek-3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine

bildirilir:

a)                           Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış

genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b)                          Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski

şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca

imzalanmış örneği.

ŞUBELERİN AÇILMASI

Madde 24- Derneğin ana gayelerine uygun olarak tahakkukunda yardımcı olmak üzere gerekli

görülen yerde şube açılmasına merkez Genel kurulu karar verir.  Bu amaçla;  dernek yönetim

kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki

amirliğine yazılı müracaat yapılır. Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube

açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu,

Dernekler Yönetmeliği?nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube

açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBENİN ORGANLARI                                              

Madde 25-Her şubede:

a-      Genel Kurul,

b-     Yönetim Kurulu,

c-      Denetleme Kurulu veya Denetçi,

Oluşturulması zorunludur.

ŞUBE GENEL KURUL KURULUŞ

Madde 26- Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulunun

görev ve yetkileri şunlardır:

a-      Şubenin yönetiminde, şubenin gayelerinin tahakkuku ve faaliyetlerinin gelişmesi için

şube yönetim kuruluna ana direktifleri vermek.

b-     Yönetim kurulu, denetim kurulu veya denetçiyi seçmek.

c-      Yönetim ve denetleme kurullarının faaliyet raporlarını görüşüp gerekirse ibra etmek   

(Bu raporların merkez genel kurulu tarafından tetkik ve tasdik olunması gereklidir.)

d-     Şubenin feshi için ön karar vermek

Şubenin kuruluş sürecinde ilk olağan genel kurul, kuruluş bildiriminden itibaren 6 ay

içinde toplanır. Bu koşulun yerine getirilmemesi durumunda, şube feshedilmiş sayılır. Genel

kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir

gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya

çağrılır. 

Şube genel kurulları olağan toplantılarını, merkez genel kurulu toplantısından en az

altmış (60) gün önce bitirmek zorundadırlar.  Yönetim ve denetleme kurulu listeleri ile

faaliyet raporlarından ikişer nüsha merkeze gönderilir.

ŞUBE YÖNETİM KURULU KURULUŞU

Madde 27- Şube yönetim kurulunun teşkil ve görevleri: Şube yönetim kurulu beş asil , beş

yedek üyeden kurulur. Görev taksimi merkez yönetim kurulu gibi olur. Merkez Genel

Yönetim Kurulunca görevden alınan Şube Yönetim Kurulunun yerine atanan Geçici Yönetim

Kurulu, en geç üç ay içinde Şube Genel Kurulunu toplamak zorundadır.

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 28- Şube denetleme kurulu; üç asil, üç yedek denetçiden kurulur. Denetleme kurulu

veya denetçinin görevleri, merkez denetleme kurulunun görevleri gibidir.

ŞUBE ÜYELİK ÖDENTİSİ

Madde 29- Şubeler; üyelik aidatı, toplantıların yapılış şekli, karar için çoğunluk, sosyal

komitelerin teşkili, defter ve kayıtlar gibi çalışmalarda derneğin tüzüğünde yazılı esaslara

bağlıdır.  Bu tüzükte belirtilmeyen diğer hususlarda 5253 sayılı kanunun ilgili hükümleri

uygulanır.

ŞUBELERİN TEMSİL HAKLARI

Madde 30- Şubeler İzmir?de bulunan merkeze bağlıdır. Derneğe ait her türlü işlemlerde

ancak genel merkezce temsil edilirler ve genel organlarıyla her zaman denetlenebilirler.

            Şubeler; merkez genel kurulunca kendi yönetim kurulu üyelerinden bir ve kendi genel

kurulundan seçilecek en çok iki delege ile temsil edilebilirler. Her delegenin bir oy hakkı

vardır.

            Şubelerin genel kurul toplantılarına merkez yönetim kurulu üyeleri ve denetleme

kurulu üyeleri kısmen veya tamamen iştirak eder ve oylarını kullanabilirler.

ŞUBENİN FESHİ

Madde 31- Şube faaliyetinin durdurulması, fesih veya kapatma kararları merkez Genel

Kuruluna aittir. Bu takdirde bu şubenin borç ve alacakları, şube yönetim kurulu ve denetçileri

tarafından tasdik edilerek gereği yapılmak üzere hesap defter ve kayıtlar, gelirlerle birlikte

genel merkeze devredilir.( Bu konuda 5253 sayılı kanunun yetkili makamlara sağladığı haklar

saklıdır.)

ÜYELİK ÖDENTİSİ 

Madde 32- Merkez ve Şube üyelerin yıllık aidat ödentisi, günün şartlarına göre genel kurulca

tespit edilir. Beş yıl süre ile aidatlarını ödemeyen üyelerin üyelikleri sonlandırılır.

DEFTER TUTMA VE KAYITLARI

Madde 33- Merkez ve Şube Yönetim Kurulları aşağıda gösterilen defterleri tutar:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2009 yılı

için 710 Bin YTL?yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço

esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen

haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına

göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul

Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun

olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve

kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve

çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere

işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere

kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta

yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları

veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere

işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve

düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri

alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere

işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3,4 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter

tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile

kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye

istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler

müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar

devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler

ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her

yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)

(Dernekler Yönetmeliği EK-16?da belirtilen) ?İşletme Hesabı Tablosu? düzenlenir. Bilanço

esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca

yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir

tablosu düzenlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 34- Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği

gündemde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı isteği

üzerine gündeme alınmışsa genel kurulda görüşülebilir.  Genel kurul kararları, toplantıya

katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi

kararları ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.           

MALİ HÜKÜMLER, DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 35- Derneğin gelirleri şunlardır:

a)      Üye ödentileri, aylık 5.-TL, yıllık 60.-TL dir. Üyelerden giriş ödentisi ve aylık-yıllık

aidatı belirlemeye genel kurul yetkilidir.

b)      Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen

üye ödentilerinin %20?si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

c)      Bağış ve yardımlar.

d)      Balo, yemek, çay, gezi, konser, panel ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler.

e)      Derneğin mal varlığı ve hizmet amacıyla kurduğu işletmelerden sağlanan gelirler.

f)        Dernekçe yapılan yayın, konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler.

g)      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak bağış ve

yardımlar.

h)      Yıl içinde elde edilen gelirlerin %80?lik bölümü dernek amaçları için

harcanacaktır.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 36- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri (Dernekler Yönetmeliği Ek-17?de örneği bulunan) ?Alındı Belgesi?

ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından

düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama

belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında

bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da

bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği Ek-13?te örneği bulunan) ?Gider

Makbuzu? düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet

teslimleri (Dernekler Yönetmeliği Ek-14?te örneği bulunan) ?Ayni Yardım Teslim Belgesi?

ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet

teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15?te örneği bulunan) ?Ayni Bağış Alındı Belgesi?

ile kabul edilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 37- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim

yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,

yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim

kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 38- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç

duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve

hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma,

derneğin gelir kaynakları ile karşılanmayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne

düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN FESHİ  

Madde 39-  Genel Kurul Kararları, toplantıya katılan üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Şu

kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte

iki çoğunluğu ile alınabilir. Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine

yazı ile bildirilir. Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik Tasfiye Kurulu bu iş

için görevlendirilir. Her ne sebeple olursa olsun, derneğin feshi halinde derneğin mal varlığı

Ege Nöroimmünoloji Derneği?ne bırakılır.

Bu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun

ilgili hükümleri uygulanır.

Anasayfa Geri Dön
MS Etkinlikleri

Dernek Etkinliklerimiz

Yaklaşan herhangi bir etkinlik bulunamadı

Önceki Etkinlikler